Tổng quan về website “Xây dựng Kỹ năng vào đời/Future Skills”

Website “Xây dựng Kỹ năng vào đời/Future Skills” được thiết kế để hỗ trợ các bạn trẻ đang học nghề hoặc đang tìm định hướng cho một cuộc sống độc lập, vững vàng với nghề nghiệp phù hợp.

Website gồm các nội dung như sau:

  1. Cung cấp thông tin và tài liệu tham khảo về mô hình Xây dựng Kỹ năng vào đời: Kỹ năng nghề, Kỹ năng sống, và Kỹ năng chuẩn bị làm việc.
  2. Các nội dung về Tâm lý-Xã hội mà bạn đang quan tâm, cùng những tài liệu, trò chơi bổ ích có liên quan đến mục tiêu sống độc lập trong phần Thư viện-Giải trí.
  3. Khi cần được trợ giúp trong các lãnh vực khác, bạn hãy tham khảo trong phần Chuyển gửi-Hỗ trợ khẩn cấp.
  4. Các tài liệu tham khảo khác có liên quan đến Xây dựng Kỹ năng vào đời.

Website này cũng sẽ đưa bạn đến một ứng dụng đặc biệt thiết kế cho chương trình “Xây dựng Kỹ năng vào đời”. (link: App.FutureSkill.wwo.org.vn). Các bạn cũng có thể đăng nhập vào ứng dụng này trực tiếp theo đường link nói trên mà không phải thông qua trang web.

Tổng quan về App/Ứng dụng “Xây dựng Kỹ năng vào đời/Future Skills”

Ứng dụng này dành cho các bạn trẻ đang tham gia dự án, giáo viên/quản lý ca của các bạn và nhà tài trợ cho chương trình.

Ứng dụng dành cho các bạn trẻ gồm:

– Test đánh giá cá nhân một cách toàn diện

– Test khảo sát thực trạng khi tham gia dự án

– Test khảo sát thực trạng sau khi tham gia dự án

– Test đánh giá đầu vào về Năng lực cá nhân

– Test đánh giá đầu ra về Năng lực cá nhân

– Khảo sát về các vấn đề Tâm lý-Xã hội

– Đề cương và test về các Kỹ năng vào đời

– Khảo sát về tình trạng việc làm sau tốt nghiệp

– Phản hồi và chia sẻ kinh nghiệm

– Học các chủ đề về Kỹ năng vào đời online (theo lịch hẹn)

– Được tham vấn tâm lý và tư vấn về Kỹ năng vào đời (theo lịch hẹn)

Để đăng nhập vào ứng dụng, các bạn cần có mã số chương trình do WWO cung cấp.

 Ứng dụng dành cho giáo viên và quản lý ca của các bạn:

– Quản lý học sinh theo các cấu phần của dự án Future Skills

– Hướng dẫn và điều phối học sinh trong việc làm test

– Xuất báo cáo về kết quả các đánh giá

– Phân tích kết quả đánh giá cùng với WWO

Để đăng nhập vào ứng dụng, giáo viên cần có mã số chương trình do WWO cung cấp.

 Ứng dụng dành cho nhà tài trợ hoặc người có quan tâm:

– Đăng nhập để theo dõi tiến độ real-time của dự án (24/7)

– Tương tác với học sinh, giáo viên, cán bộ của WWO (theo lịch hẹn)

Xem thêm...

MÔ HÌNH