Giới thiệu chuyển gửi – liên kết – hỗ trợ khẩn cấp