Các hình thức hỗ trợ từ WWO/Dự án Future Skills

Bạn có thể đăng ký tham gia các hình thức hỗ trợ như sau:

   Các hoạt động giải trí mang tính chữa lành

Trò chuyện với nhà chuyên môn

Sinh hoạt nhóm

Trị liệu cá nhân

Trị liệu nhóm

Cách thức đăng ký:

Thông qua giáo viên chủ nhiệm

Hoặc trực tiếp liên hệ với WWO qua email:

info@wwo.org.vn

contact-fs@wwo.org.vn