Dự án Xây dựng Kỹ năng vào đời sẽ giúp bạn đạt được các Kỹ năng cốt lõi trong các lãnh vực của cuộc sống qua bộ tài liệu Kỹ năng Sống độc lập gồm hơn 40 Kỹ năng. Đây là những kỹ năng giúp bạn hiểu rõ về bản thân và có được cuộc sống độc lập với những kiến thức và ứng xử phù hợp trong xã hội.

Tối thiểu các bạn sẽ đạt được các Kỹ năng sau đây:

1. Tự nhận thức bản thân

2. Làm việc nhóm

3. Kỹ năng học tập hiệu quả

4. Quy trình 5S

5. Viết CV

6. Phỏng vấn xin việc